Tag: kowtun

?mierdz?cy problem w Prostkach
, Polska
?mierdz?cy problem w Prostkach
W 2012 roku warszawska firma „ERA-EKO” zwr?ci?a si? do Starostwa Powiatowego w E?ku o przyznanie pozwolenia na wytwarzanie odpad?w powstaj?cych w wyniku funkcjonowania instalacji w Prostkach
Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Wed?ug danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia Bytom nale?y do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane
, Polska
Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane
Wojew?dzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Olsztynie informuje, i? „Burmistrz Barczewa dzia?aj?c na podstawie art. 26 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nakaza? posiadaczowi odpad?w ich usuni?cie z miejsca nieprzeznaczonego do sk?adowania lub magazynowania w okre?lonym terminie
Bomba ekologiczna w Szopienicach
, Polska
Bomba ekologiczna w Szopienicach
Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddzia?u Fundacji „Zielony Front” odwiedzili tereny by?ej Huty Metali Nie?elaznych Szopienice w Katowicach.