Tag: wysypiska

Cebulowy fetor nad Granic? (WIDEO)
, Polska
Smr?d gnij?cej cebuli zatruwa ?ycie codzienne mieszka?c?w ma?ej miejscowo?ci – Granicy. ?r?d?em problemu jest sp??ka wywo??ca obran? cebul? do Niemiec, a pozosta?e odpady produkcji sk?aduje w silosach
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
, Polska
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
Jakie? dwa miesi?cy temu w polskich mediach ukaza?a si? informacja o bombie ekologicznej w Szopienicach. W reporta?u jednego z g??wnych kana??w krajowych m?wiono o wysypisku niebezpiecznych odpad?w na terenie Huty Metali Nie?elaznych, mi?dzy innymi 200 ty?. ton mieszanki substancji ropopochodnych i mia?u w?g?owego.