Tag: chemikalia

Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Wed?ug danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia Bytom nale?y do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Bomba ekologiczna w Szopienicach
, Polska
Bomba ekologiczna w Szopienicach
Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddzia?u Fundacji „Zielony Front” odwiedzili tereny by?ej Huty Metali Nie?elaznych Szopienice w Katowicach.
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
, Polska
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
Jakie? dwa miesi?cy temu w polskich mediach ukaza?a si? informacja o bombie ekologicznej w Szopienicach. W reporta?u jednego z g??wnych kana??w krajowych m?wiono o wysypisku niebezpiecznych odpad?w na terenie Huty Metali Nie?elaznych, mi?dzy innymi 200 ty?. ton mieszanki substancji ropopochodnych i mia?u w?g?owego.
Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
, Rosja
Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
Kaliningradzki regionalny oddzia? Fundacji „Zielony Front” otrzyma? od Ministerstwa Rolnictwa obwodu kaliningradzkiego oraz Rosyjskiego Rejonowego Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem odpowiedzi w sprawie zastosowania preparat?w chemicznych przy obr?bce p?l, b?d?cego przyczyn? gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu Kaliningradzkiego