?mierdz?cy problem w Prostkach
, Polska
?mierdz?cy problem w Prostkach
W 2012 roku warszawska firma „ERA-EKO” zwr?ci?a si? do Starostwa Powiatowego w E?ku o przyznanie pozwolenia na wytwarzanie odpad?w powstaj?cych w wyniku funkcjonowania instalacji w Prostkach
Apokalipsa w Bytomiu
, Polska
Apokalipsa w Bytomiu
Wed?ug danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia Bytom nale?y do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce
Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane
, Polska
Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane
Wojew?dzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Olsztynie informuje, i? „Burmistrz Barczewa dzia?aj?c na podstawie art. 26 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nakaza? posiadaczowi odpad?w ich usuni?cie z miejsca nieprzeznaczonego do sk?adowania lub magazynowania w okre?lonym terminie
Bomba ekologiczna w Szopienicach
, Polska
Bomba ekologiczna w Szopienicach
Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddzia?u Fundacji „Zielony Front” odwiedzili tereny by?ej Huty Metali Nie?elaznych Szopienice w Katowicach.
?yj i daj ?y? innym
, Polska
?yj i daj ?y? innym
Zaskakuj?ce jest r?wnie? to, ?e ?aden z napotkanych przez nas przechodni?w nie s?ysza? absolutnie nic o wysypisku…
Cebulowy fetor nad Granic? (WIDEO)
, Polska
Smr?d gnij?cej cebuli zatruwa ?ycie codzienne mieszka?c?w ma?ej miejscowo?ci – Granicy. ?r?d?em problemu jest sp??ka wywo??ca obran? cebul? do Niemiec, a pozosta?e odpady produkcji sk?aduje w silosach
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
, Polska
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
Jakie? dwa miesi?cy temu w polskich mediach ukaza?a si? informacja o bombie ekologicznej w Szopienicach. W reporta?u jednego z g??wnych kana??w krajowych m?wiono o wysypisku niebezpiecznych odpad?w na terenie Huty Metali Nie?elaznych, mi?dzy innymi 200 ty?. ton mieszanki substancji ropopochodnych i mia?u w?g?owego.