Bomba ekologiczna w Szopienicach

Bomba ekologiczna w Szopienicach

Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddzia?u Fundacji „Zielony Front” odwiedzili tereny by?ej Huty Metali Nie?elaznych Szopienice w Katowicach.

 

Bior?c pod uwag? informacj? uzyskan? od mediów oraz zdobyt? na miejscu, podj?li?my decyzj? o wys?aniu zapytania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Katowicach o mo?liwym przekroczeniu najwy?szych dopuszczalnych st??e? czynników szkodliwych dla zdrowia mieszka?ców tego miejsca. Jednocze?nie interesowa?o nas, kto ponosi odpowiedzialno?? za sk?adowisko niebezpiecznych odpadów i inne drobniejsze wysypiska ?mieci na tym terenie oraz czy istnieje plan rekultywacji terenu by?ej Huty Metali Nie?elaznych.

 

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, ?e w 2010 i 2011 r. na ww. teren przywieziono nielegalnie z Czech oko?o 20 ton odpadów niebezpiecznych w postaci kwa?nych smó? z przeróbki ropy naftowej, zmieszanych z w?glem i wapnem. Zawieraj? one znaczne ilo?ci substancji ropopochodnych, a pod wp?ywem czynników atmosferycznych nast?puje z nich emisja w?glowodorów lotnych do powietrza oraz wymywaj? si? do gruntu siarczany i substancje ekstrahuj?ce si? eterem naftowym w ilo?ciach przekraczaj?cych dopuszczalne warto?ci wska?ników tych zanieczyszcze?. Poniewa? odpady stanowi? w?asno?? obywatela Republiki Czeskiej, który ponosi odpowiedzialno?? za nielegalne ich przemieszczenie do Polski, G?ówny Inspektorat Ochrony ?rodowiska we wrze?niu 2011 r. wyst?pi? do Ministra ?rodowiska Republiki Czeskiej, w celu zapewnienia, ?e ww. odpady zostan? odebrane przez ich posiadacza. 

 

Na danym terenie mia? te? miejsce po?ar, w wyniku którego, zosta?y rozlane lub przedosta?y si? do gruntu niebezpieczne odpady p?ynne, magazynowane tam przez spó?k? EKPO-SZOP Sp. z o.o. ?l?ski Wojewódzki Inspektor Ochrony ?rodowiska, maj?c na wzgl?dzie bezpiecze?stwo ludzi i potencjalne zagro?enie dla ?rodowiska, wyst?pi? do Prezydenta Miasta Katowic o podj?cie, zgodnie z ustawow?, kompetencj? dzia?a? zmierzaj?cych do usuni?cia nagromadzonych odpadów, w celu zapobie?enia dalszej degradacji tego terenu.

 

Natomiast, je?li chodzi o inne mniejsze dzikie wysypiska ?mieci, to zgodnie z odpowiedzi? raczej nie da si? ustali? osób, które dokona?y nielegalnego pozbycia si? odpadów. Oznacza to, ?e odpowiedzialno?? za nie spoczywa na podmiocie, który posiada tytu? prawny do terenu, na którym si? one znajduj?.

 

Zielony Front kontynuuje ?ledzenie rozwoju sytuacji i zwrócili?my si? do Urz?du Miasta Katowic oraz do Departament Kontroli Rynku G?ównego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w Warszawie w celu otrzymania bardziej konkretnych odpowiedzi na interesuj?ce nas pytania.

 

„Jest to katastrofa ekologiczna, która ju? dawno przekroczy?a granice lokalne, a sama sytuacja przeci?gn??a si? w czasie. Uwa?amy za swój obowi?zek otrzyma? konkretne odpowiedzi na te niewygodne pytania oraz og?osi? je publicznie”, - mówi Alexey Kowtun, koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji "Zielony Front" w Polsce.

 

zdj?cia

 

Tagi: , , , ,

Opublikowano: 08 październik 2014