Rz?d obwodu kaliningradzkiego nie zgodzi? si? na w??czenie ekolog?w do sk?adu nadzwyczajnej przeciwepizootycznej komisji

Rz?d obwodu kaliningradzkiego nie zgodzi? si? na w??czenie ekolog?w do sk?adu nadzwyczajnej przeciwepizootycznej komisji

Przewodnicz?cy nadzwyczajnej przeciwepizootycznej komisji obwodu kaliningradzkiego, wicegubernator Konstantin Sus?ow nie zgodzi? si? na w??czenie przedstawiciela organizacji ekologicznej „Zielony Front” do sk?adu komisji. Z propozycj? w??czenia do komisji kierownika rejonowego oddzia?u organizacji O?ega Iwanowa wyst?pi? przewodnicz?cy Fundacji „Zielony Front” Siergiej Winogradow. Zg?ószenie tej kandydatury Winogradow uzasadni? tym, ?e ekolodzy aktywnie uczestniczyli w monitorowaniu procesu rozprzestrzeniania si? wirusa afryka?skiego pomoru ?wi? na terytorium Polski i w krajach nadba?tyckich. 

 
„Przez ca?e lato 2014 roku obserwowali?my sytuacj? epizootyczn? nie tylko w obwodzie leningradzkim i kaliningradzkim, ale równie? w pa?stwach Unii Europejskiej. Na szczególn? uwag? zas?uguje fakt, i? przedstawiciel naszego europejskiego oddzia?u Alexey Kowtun, który ca?y czas przebywa na terenie Polski, niejednokrotnie spotyka? si? z przedstawicielami s?u?b weterynaryjnych i organów samorz?du terytorialnego w województwie podlaskim, gdzie odnotowano jednocze?nie kilka przypadków zachorowa? dzików na chorob? afryka?skiego pomoru ?wi?. Zaproponowali?my rz?dowi obwodu kaliningradzkiego, aby do sk?adku komisji przeciwepizootycznej w??czy? przedstawiciela Fundacji „Zielony Front”, s?dz?c ?e jego do?wiadczenie oraz wiedza, któr? dysponyjemy, b?d? po?yteczne i pomog? zapobiec przedostaniu si? wirusa afryka?skiego pomoru ?wi? na terytorium obwodu kaliningradzkiego. Niestety odpowied?, któr? otrzymali?my, nie jest jednoznaczna, natomiast wynika z niej jedno – rz?d nie chce widzie? naszego przedstawiciela w sk?adzie komisji” – powiedzia? przedstawiciel Fundacji „Zielony Front” Siergiej Winogradow.
 
Od pocz?tku 2014 roku, w zwi?zku z odnotowaniem przypadków zachorowa? na chorob? afryka?skiego pomoru ?wi? w krajach granicz?cych z obwodem kaliningradzkim, zainteresowane organy w?adzy i samorz?du terytorialnego podj??y bardziej restrykcyjne i skoordynowane dzia?ania w celu ochrony regionu przed przenikni?ciem wirusa afryka?skiego pomoru ?wi?. Dlatego w?a?nie gubernator obwodu kaliningradzkiego dnia 6 lutego 2014 roku wyda? dekret nr 32 powo?uj?cy nadzwyczajn? przeciwepizootyczn? komisj? obwodu kaliningradzkiego. Do sk?adu komisji weszli cz?onkowie regionalnego rz?du, jednostek terenowych organów w?adzy federalnej, przedstawiciele samorz?du terytorialnego i obwodowej dumy. Spo?eczne organizacje ekologiczne nie zosta?y zaproszone do wspó?pracy z komisj?.
 

Tagi: , , , , ,

Opublikowano: 24 wrzesień 2014