Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach

Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach

 Jakie? dwa miesi?cy temu w polskich mediach ukaza?a si? informacja o bombie ekologicznej w Szopienicach. W reporta?u jednego z g?ównych kana?ów krajowych mówiono o wysypisku niebezpiecznych odpadów na terenie Huty Metali Nie?elaznych, mi?dzy innymi 200 ty?. ton mieszanki substancji ropopochodnych i mia?u w?g?owego. Min??o du?o czasu od tego sygna?u. Aby zobaczy? na w?asne oczy, jakie dzia?ania zosta?y podj?te, przedstawiciele Zielonego Frontu wyjechali do Katowic.

 

Jeszcze do niedawna huta by?a najwi?kszym polskim producentem wyrobów z miedzi i mosi?dzu. Jej teren jest ogromny i zajmuj? znaczn? cz??? Szopienic (kiedy? samodzielne miasto, a dzi? jedna z dzielnic Katowic).

 

Dzi? na terenie upad?ej spó?ki mie?ci si? kilka prywatnych firm. Nie by?o ?atwo odnale?? miejsce o którym by?a mowa w telewizji. Jednak ju? w drodze mo?na by?o zrozumie? w jak fatalnym stanie znajduj? si? te tereny. Tu i tam mo?na by?o napotka? zwa?y pozostawionych ?mieci. Kto jest za nie odpowiedzialny? Trudno ustali?. Naoko?o ogrodzenia ró?nych powa?nych firm oraz znaki, ?e dany teren jest chroniony. ?mieci le?? na drogach wewn?trznych. Inne nieprzyjemne odkrycie - otworzona studnia techniczna. Oczywi?cie ?adnego zabezpieczenia nie ma, prawdopodobnie  nie ma te? w?a?ciciela tej studni.

 

Po kilku godzinach b??dzenia w ko?cu uda?o si? odnale?? cel wizyty. Wskazówk? mo?e by? wielki czarny stos na wysoko?? trzech pi?ter. Po podej?ciu bli?ej zrobi?o si? jeszcze bardziej interesuj?co. Dooko?a stosy ?miecia (plastykowe kontenery, beczki, cz??ci samochodowe), pod nogami kolorowe ka?u?e (na odcinku w 20 metrów spotkali?my niebiesk?, czerwon? i pomara?czow? ka?u??) z filmem olejowym, a w powietrzu wisi straszny smród, taki, ?e musisz przykry? twarz ubraniem.  Niestety nie uda?o si? lepiej przyjrze? czarnej górze. Przy próbie podej?cia bli?ej trafiasz w b?oto sk?adaj?ce si? z piasku lub w?gla oraz czego? podobnego do zu?ytego oleju samochodowego. Po takiej wycieczce buty mo?na wyrzuci?.

 

Dziennikarze w swoim raporcie upi?kszyli rzeczywist? sytuacj? - nie uda?o im si? opisa? w ca?o?ci tego koszmaru.

 

W promieniu kilku kilometrów od tego miejsca le?y teren przemys?owy. W ci?gu tych kilku godzin, które sp?dzili?my  nie spotkali?my ani jednego przechodnia. Ochroniarz jednej ze spó?ek potwierdzi?, ?e w pobli?u nikt nie mieszka. O tym, ?e gdzie? w pobli?u znajduj? si? bomba ekologiczna wiedzia?  bardzo niewiele.

 

Nasz przewodnik Jaros?aw, który mieszka w odleg?o?ci 10 minut jazdy autobusem od tego miejsca, by? bardzo przera?ony tym, co zobaczy?. „Przez ca?e ?ycie mieszkam w Katowicach, lecz nigdy nie my?la?em, ?e u nas co? podobnego mo?e by?. Bior?c pod uwag? tylko ten smród ju? mo?na wnioskowa? – rzeczywi?cie co? nie tak z tym terenem!” – dzieli si? swoimi wra?eniami.Cho? w bezpo?rednim s?siedztwie nie ma mieszkalnej zabudowy, bardzo blisko znajduje si? wiele przedsi?biorstw, w których codziennie pracuj? ludzie Na przyk?ad po drugiej stronie ulicy od sk?adowiska niebezpiecznych odpadów mie?ci si? spó?ka produkuj?ca beton. Dalej, w odleg?o?ci jednego kilometra znajduje si? kilka du?ych zbiorników wodnych oraz rzeka Brynica. Po tym, co zobaczyli?my, nie pozosta?o w?tpliwo?ci, ?e ?cieki docieraj? równie? tam.

 

Nale?y wspomnie?, ?e Huta Metali Nie?elaznych by?a najwi?kszym o?rodkiem produkcji kadmu na ?wiecie. A kilka lat temu naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdzili, ?e te tereny s? silnie ska?one talem. S? to metale ci??kie, silnie toksyczne.

 

Zadzwonili?my do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w celu uzyskania komentarza. Jednak us?yszeli?my, ?e ?adnej informacji przez telefon nie otrzymamy, poniewa? „urz?dnikom zakazano komunikowania si? z przedstawicielami fundacji”.

 

Koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji "Zielony Front" w Polsce Alexey Kowtun mówi, ?e fundacja b?dzie dalej kontrowa? t? sytuacj?. „W Rosji s? podobne problemy ekologiczne. Mamy du?e do?wiadczenie w wywieraniu wp?ywu na rozwi?zanie takich problemów oraz tym do?wiadczeniem mo?emy si? podzieli?. Na razie planujemy wys?a? do WIO?u w Katowicach zapytanie o wynikach pobranych próbek by dowiedzie? si? o ile jest przekroczone najwy?sze dopuszczalne st??enie. Równie? nas interesuje czy istnieje jaki? plan rewitalizacji danych terenów”, - dodaje przedstawiciel „Zielonego Frontu”.

 

Tagi: , , , ,

Opublikowano: 28 sierpień 2014