Rosyjska prokuratura chce ukara? przedsi?biorstwo zanieczyszczaj?ce Morze Ba?tyckie, nak?adaj?c na nie grzywn? w wysoko?ci 700 tys. euro

Rosyjska prokuratura chce ukara? przedsi?biorstwo zanieczyszczaj?ce Morze Ba?tyckie, nak?adaj?c na nie grzywn? w wysoko?ci 700 tys. euro

 Jak podaje biuro prasowe prokuratury obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, po raz kolejny dosz?o do odprowadzenia ?cieków do rzeki Lesnaja,co spowodowa?o przekroczenie maksymalnie dopuszczalnego poziomu st??enia substancji zanieczyszczaj?cych. ?cieki nale?? do najwi?kszego producenta mro?onych pó?produktów w Rosji – firmy „Produkty pitanija” Sp. z o. o. Z rzeki Lesnaja nieczysto?ci trafiaj? do akwenu Morza Ba?tyckiego.

 

Okaza?o si?, ?e dopuszczalny poziom st??enia ?elaza zosta? przekroczony 21 razy, jonu amonu – 1,8 raza, miedzi – 2 razy, a manganu – 8,1 raza. W ?ciekach znalaz?y si? równie? takie substancje zanieczyszczaj?ce jak t?uszcze i fenole, dla których nie zosta?y ustalone ?adne normy dotycz?ce dopuszczalnego poziomu ich st??enia w ?ciekach.

 

Tak wysokie st??enie substancji szkodliwych „?wiadczy o nieefektywnym oczyszczaniu ?cieków przez przedsi?biorstwo”. Dlatego w?a?nie w zesz?ym tygodniu przeciwko firmie „Produkty Pitanija Kombinat” Sp. z o. o. i jej dyrektorowi wykonawczemu wytoczono sprawy o wykroczenie administracyjne z artyku?u 8.14 cz??? 1 (naruszenie przepisów gospodarki wodnej) Kodeksu wykrocze? administracyjnych Federacji Rosyjskiej. Wszystkie materia?y zosta?y przekazane S?u?bie Ekologicznego Nadzoru i Kontroli obwodu kaliningradzkiego.

 

Przypomnijmy, ?e ju? wcze?niej Moskiewski S?d Rejonowy w Kaliningradzie wyda? wyrok wyegzekwowania od firmy „Produkty Pitanija”, nale??cej do Stefano W?achowicza – konsula honorowego Republiki Chorwacji w obwodzie kaliningradzkim - ponad 3,5 mln rubli rosyjskich w ramach zado??uczynienia za szkody wyrz?dzone przez odprowadzanie szkodliwych substancji do rzeki Lesnaja. Pocz?tkowo, na podstawie analiz przeprowadzonych przez S?u?b? Ekologicznego Kontroli i Nadzoru prokuratura ??da?a odszkodowania w wysoko?ci 33,2 mln rubli rosyjskich. Tymczasem, wed?ug informacji Fundacji „Zielony Front”, pracownicy obwodowej S?u?by Ekologicznego Nadzoru i Kontroli przeprowadzili powtórn? kalkulacj? i wysoko?? odszkodowania w niewyja?niony sposób zmniejszy?a si? ponad dziesi?ciokrotnie do 3 mln rubli rosyjskich.

 

„Zielony Front” zajmuje si? problemem zanieczyszczania rzeki Lesnaja od listopada 2011 roku. W pa?dzierniku 2013 roku Kaliningradzka Mi?dzyrejonowa Prokuratura ds. Ochrony Przyrody wyda?a postanowienie o wszcz?ciu post?powania w sprawie o wykroczenie administracyjne z artyku?u 8.14 cz??? 1 Kodeksu wykrocze? administracyjnych Federacji Rosyjskiej przeciwko firmie „Produkty Pitanija Kombinat” Sp. z o. o., w najwi?kszym stopniu odpowiedzialnej za zanieczyszczenie rzeki Lesnaja. Wtedy uda?o si? wstrzyma? dzia?alno?? przedsi?biorstwa na 90 dni.

Tagi: , , , ,

Opublikowano: 20 sierpień 2014