W Rosji wykrywane s? coraz nowe ogniska afryka?skiego pomoru ?wi?. Na Bia?orusi nic si? nie dzieje.

W Rosji wykrywane s? coraz nowe ogniska afryka?skiego pomoru ?wi?. Na Bia?orusi nic si? nie dzieje.

 Od pocz?tku 2014 roku na terenie Rosji potwierdzono 54 przypadki afryka?skiego pomoru ?wi?. Ostatnie dwa przypadki wykryto u ?wini w gospodarstwie na terenie obwodu pskowskiego oraz u dzika na terenie obwodu tulskiego.

 

12 sierpnia b.r. Szef Federalnej S?u?by Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor) Siergiej Dankwert  przyjecha? do Mi?ska, aby omówi? zaistnia?? sytuacj? zwi?zan? z ASF na terenie Bia?orusi. Podczas spotka? z Ministrem rolnictwa Bia?orusi oraz G?ównym Lekarzem Weterynarii Bia?orusi odnotowano pozytywn? dynamik? w zwalczaniu ASF. Strony mi?dzy innymi podkre?li?y, ?e przeprowadzono odstrza? ok. 80 ty?. dzików. Jednak znowu nie podano ?adnej informacji o pojawieniu si?  wirusa na terenie Bia?orusi. Przypominamy, ?e w tym roku w?adze tego kraju nie poinformowa?y o ?adnym nawet pojedynczym przypadku. Jest to dziwne co najmniej z kilku powodów.

 

Po pierwsze, zgodnie z informacj? podan? na stronie internetowej ?wiatowej Organizacji Zdrowia Zwierz?t, Bia?oru? z ka?dej strony otaczaj? kraje w których w 2014 roku wykryto obecno?? wirusa ASF. Mi?dzy innymi, w Polsce znaleziono martwe dziki tu? przy samej granicy z Bia?orusi?. Wydaje si? absurdalnym by zwierz?ta w sposób naturalny nie przekracza?y granicy, szczególnie w Puszczy Bia?owieskiej.

 

Po drugie, w lipcu w rejonie wietkowskim (obwód homelski), niedaleko granicy z Rosj?, mieszka?cy wiosek dokonywali masowego uboju ?wi?. Wtedy w?adzy poinformowa?y, ?e wyst?pienia ASF nie potwierdzono – s? tylko podejrzenia.  Mimo to  w niektórych gospodarstwach cia?a zwierz?t spalono. Podobna sytuacja mia?a miejsce w czerwcu w obwodzie grodzie?skim.

 

Uzyskanie informacji dotycz?cych  chorób i sytuacji ogólnej w du?ych gospodarstwach hoduj?cych ?winie na Bia?oruso nie jest proste. Kilka dni temu prezydent tego kraju Aleksander ?ukaszenka za??da? aby tryb dost?pu do obiektów hodowli trzody chlewnej by? taki sam „jak na obiektach j?drowych”. Teraz trafi? tam mo?na tylko za zgod? G?ównego Lekarza Weterynarii.

 

„Ukrywanie informacji oraz niech?? do kontaktu to droga do nik?d. W zesz?ym roku afryka?ski pomór ?wi? doprowadzi? do du?ych strat finansowych na Bia?orusi. Jedynym rozwi?zaniem mo?e by? ?cis?a wspó?praca s?u?b weterynaryjnych wszystkich pa?stw ze sob? s?siaduj?cych”, - komentuje sytuacj? przedstawiciel Fundacji „Zielony Front” w Polsce, Alexey Kowtun.

 

 

Mapa ASF w 2013 roku na Bia?orusi

 

Tagi: , , , ,

Opublikowano: 14 sierpień 2014