W Wisztynieckim Parku Regionalnym zarejestrowano wyr?b drzewostan?w

W Wisztynieckim Parku Regionalnym zarejestrowano wyr?b drzewostan?w

Kaliningradzcy ekolodzy z inspektoratu spo?ecznego „Ekorybochot” oraz oddzia?u regionalnego Mi?dzynarodowej Fundacji Ekologicznej „Zielony Front” zarejestrowali masow? wycink? drzew na terenie Wisztynieckiego Parku Regionalnego. Zgodnie z aktem prawnym reguluj?cym dzia?alno?? Wisztynieckiego Parku Regionalnego (za??cznik do Postanowienia Rz?du Obwodu Kaliningradzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. nr 9) wykonywanie zupe?nych wyr?bów drzewostanów jest ?ci?le zabronione.

 
W dniu 30. maja podczas objazdu grupy monitoruj?cej Fundacji Zielony Front w miejscowo?ci Pugaczowo (rejon nesterowski) zosta? zarejestrowany przypadek wykonywania zupe?nych wyr?bów drzewostanów. Na miejscu znaleziono kilkadziesi?t pni drzew li?ciastych bez ?adnych cech hylopatologii. Zdaniem ekspertów, wyr?b nie jest podobny do wycinki porz?dkowej lub sanitarnej, poniewa? wyci?te drzewa (bior?c pod uwag? przekroje i stan pni) by?y ca?kiem zdrowe, a pnie nadaj? si? do wykorzystania w celach przemys?owych, jako drewno. Oprócz pozyskanego i przygotowanego do wywozu drewna ekolodzy znale?li na miejscu zr?bu opony samochodowe (4 klasa zagro?enia). Zielonym Froncie s?dzi, ?e opony mog?y by? u?ywane do spalania ga??zi drzew by ukry? ?lady przest?pstwa.
 
Oddzia? regionalny Fundacji Zielony Front informuje, ?e przyczyn? nielegalnej dzia?alno?ci na terenie Wisztynieckiego Parku Regionalnego mog? by? wykroczenia ze strony administracji parku oraz brak nale?ytej kontroli przestrzegania re?imu ochronnego danej strefy. Kontrola przestrzegania re?imu ochronnego jest obowi?zkiem S?u?by Kontroli Ekologicznej i Nadzoru Obwodu Kaliningradzkiego. W marcu 2015 roku ekolodzy otrzymali od rz?du Obwodu Kaliningradzkiego odpowied? na pytanie o przestrzeganie re?imu specjalnie chronionego terenu przyrody w Wisztynieckim Parku Regionalnym, w której informuje si?, ?e w 2014 roku na terenie parku nie przeprowadzano kontroli przestrzegania przepisów ochrony ?rodowiska.
 
„W pi?tek 29. maja Prezydent Rosji W?adimir Putin zorganizowa? spotkanie Rady Bezpiecze?stwa, które zosta?o po?wi?cone walce z nielegaln? wycink? drzew i k?usownictwem. Jeszcze wcze?niej, podczas forum medialne w kwietniu, prezydent mówi? o potrzebie zjednoczenia wysi?ków w?adzy, spo?ecze?stwa i mediów w celu ochrony lasów i walki o ekologi?. Niestety Rz?du Obwodu Kaliningradzkiego nie s?yszy propozycji, które wniós? prezydent. Je?li chodzi o wyr?b w Wisztynieckim Parku Regionalnym, uwa?am, ?e nale?y zbada? spraw? i przeprowadzi? ?ledztwo na podstawie wykrytych przez nas faktów. Wszystkie zebrane informacje o wyr?bie w Wisztynieckim Parku Regionalnym przeka?emy do prokuratury i Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego”, - t?umaczy Oleg Iwanow, kierownik oddzia?u regionalnego Mi?dzynarodowej Fundacji Ekologicznej „Zielony Front”.
 

Tagi: , ,

Opublikowano: 04 czerwiec 2015