Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku

Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku

Kaliningradzki regionalny oddzia? Fundacji „Zielony Front” otrzyma? od Ministerstwa Rolnictwa obwodu kaliningradzkiego oraz Rosyjskiego Rejonowego Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem odpowiedzi w sprawie zastosowania preparatów chemicznych przy obróbce pól, b?d?cego przyczyn? gini?cia pszczó? w rejonie s?awskim obwodu Kaliningradzkiego.

 
Ministerstwo Rolnictwa obwodu kaliningradzkiego poinformowa?o, ?e „w roku bie??cym S?u?ba Weterynaryjna i Pa?stwowa Inspekcja Weterynaryjna Obwodu Kaliningradzkiego nie zarejestrowa?a przypadków gini?cia pszczó?, b?d? innych zwierz?t domowych w rejonie s?awskim”. Jednocze?nie, Ministerstwo Rolnictwa zaznaczy?o, ?e „Ember Agro” Sp. z o. o. nie zastosowa?o si? do wymogów art. 19 Ustawy Federalnej obwodu kaliningradzkiego „O pszczelarstwie”, wed?ug której w?a?ciciele pasiek, znajduj?cych si? w odleg?o?ci 5 kilometrów od obrabianych dzia?ek rolnych, musz? by? poinformowani poprzez ?rodki masowego przekazu informacji o terminie rozpocz?cia tego rodzaju prac na 5 dni przed ich rozpocz?ciem.  
 
Ministerstwo Rolnictwa w ramach swojego zakresu kompetencji nie odnotowa?o ?adnych innych narusze?. Mi?dzy innymi nie potwierdzono informacji o wypalaniu uschni?tej ro?linno?ci (traw): „... „Ember Agro” Sp. z o. o. nie organizowa?a i nie przeprowadza?a wypalania uschni?tej ro?linno?ci. Najcz?stsz? przyczyn? niekontrolowanego wypalania uschni?tej ro?linno?ci na terenach rolnych obwodu jest nieostro?no?? miejscowej ludno?ci, dzieci, my?liwych i turystów przy pos?ugiwaniu si? ogniem” – czytamy w pi?mie obwodowego Ministerstwa Rolnictwa.
 
Natomiast je?li chodzi o organ federalny zajmuj?cy si? nadzorem weterynaryjnym i fitosanitarnym, ten w ogóle nie przyst?pi? do kontroli. Powo?a? si? na to, ?e dzia?acze spo?eczni nie wkazali we wniosku obowi?zkowych danych o osobie prawnej, w stosunku do której mia?a by? przeprowadzona kontrola. Na przyk?ad, zdaniem obwodowego Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem, aby mo?na by?o przeprowadzi? kontrol? osoby prawnej, nale?y poda? we wniosku jej Podstawowy Pa?stwowy Numer Rejestracyjny.  
 
Przewodnicz?cy kaliningradzkiego oddzia?u Fundacji „Zielony Front”: „Gdy zwrócili si? do nas mieszka?cy miejscowo?ci Zapowiednoje w rejonie s?awskim, od razu pojechali?my na miejsce. Pó?niej przyje?d?ali tam równie? dziennikarze stacji telewizyjnej „Kaskad”. Razem z dziennikarzami prowadzili?my rozmowy z mieszka?cami rejonu s?awskiego, widzieli?my na w?asne oczy spalone pola i martwe pszczo?y. Osobi?cie w?tpi?, ?e po naszej wizycie pojawili si? tam pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem, aby na miejscu oceni? sytuacj? i sprawdzi? zebrane przez nas dowody. Urz?dnicy przygotowali odpowiedzi na nasze wnioski bez wychodzenia ze swoich gabinetów. O ile mi wiadomo, problem gini?cia pszczó? zaniepokoi? gubernatora obwodu kaliningradzkiego. Aczkolwiek wykazane podej?cie Ministerstwa Rolnictwa oraz Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem nie pozwala rozwi?za? problemu gini?cia pszczó? w obwodzie kaliningradzkim.”

Tagi: , , ,

Opublikowano: 11 sierpień 2014