Trzy razy „Nie” lub odpowied? Ministerstwa Rolnictwa i ?ywno?ci Republiki Bia?oru?

Trzy razy „Nie” lub odpowied? Ministerstwa Rolnictwa i ?ywno?ci Republiki Bia?oru?

Za drugim razem „Zielony Front” otrzyma? odpowied? od Ministerstwo Rolnictwa i ?ywno?ci Republiki Bia?oru?. Przypomnijmy, ?e jeszcze w pa?dzierniku interesowali?my si?, czy s? w resorcie mapy szlaków migracji dzików oraz czy zosta?o omówione to pytanie z przedstawicielami polskiej strony. Ta sprawa jest wa?na z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie przypadki wyst?pienia wirusa ASF w Polsce wykryto w pobli?u granicy polsko-bia?oruskiej oraz niedaleko Narodowego Parku Puszczy Bia?owieskiej. Po drugie, jak wynika z prezentacji dr Olivera Keulinga z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Hanowerze, odstrza? nie jest wystarczaj?co skutecznym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania si? wirusa ASF.

 
W swojej odpowiedzi Departament Weterynarii i Kontroli ?ywno?ci d?ugo opisuje metody przechowywania oraz utylizacji dzików z wykrytym materia?em genetycznym wirusa ASF oraz o normach utrzymania tych zwierz?t w wolierach. Na podstawowe dla nas pytanie by?a podana krótka odpowied?: „Kwestia migracji dzików nie wchodzi w kompetencj? Departamentu Weterynarii i Kontroli ?ywno?ci…W zwi?zku z czym Departament nie posiada informacji na temat migracji dzików na terenie Republiki Bia?oru?”. Z tego wynika, ?e ta kwestia nie by?a omawiana z polsk? stron?.
 
Poniewa? nie dostali?my odpowiedzi w okre?lonym przez prawo terminie, wys?ali?my zapytanie kolejny raz dodaj?c jedno pytanie: „Czy wykryto w obwodzie mohylewskim przypadki ASF?” Informacja na ten temat pojawi?a si? na najbardziej popularnym bia?oruskim informacyjnym portale Tut.by. W tym samym czasie na stronie internetowej Departamentu Weterynarii i Kontroli ?ywno?ci nie by?o ?adnego potwierdzenia lub zaprzeczenia podanej informacji. Wi?c Bia?oru? pozostaje terenem wolnym od ASF, poniewa?, znowu zgodnie z odpowiedzi? resortu, „ogniska afryka?skiego pomoru ?wi? w obwodzie mohylewskim nie by?y wykryte”. W taki sposób w 2014 roku we wszystkich pa?stwach s?siaduj?cych z Bia?orusi? wykryto ASF, lecz tylko nie w tym kraju.
 
Mamy do czynienie z dziwn? sytuacj?, za g?ówne narz?dzie walki z rozprzestrzeniam si? wirusa ASF na Bia?orusi wybrano odstrza? dzików (oraz, je?li bra? pod uwag?, ?e w?adze zaprzeczaj? istnienie choroby w kraju, metoda sprawdza si?), jednak w tym samym czasie szlaki migracji dzików nie s? kompetencj? ministerstwa i nie s? znane. „Zielony Front” zastanawia si?, jak mo?na walczy? z czym?, nie wiedz?c nawet, gdzie nale?y to robi??  
 

Tagi: , ,

Opublikowano: 11 luty 2015