?mieciowa Mapa Targ?wka

?mieciowa Mapa Targ?wka

Problem ?mieci oraz ich utylizacji jest jednym z wa?niejszych w ka?dym du?ym mie?cie (i nie tylko). Warszaw? on równie? dotyczy. Nie mo?emy powiedzie?, ?e miasto „topi si?” w odpadach, jednak jak wielu z nas zauwa?a – ?mieci nie brakuje na ulicach. Podobno po wprowadzeniu tak zwanej ustawy ?mieciowej ten problem jeszcze bardziej rozpowszechni? si? w Polsce. 

 
Ponad rok temu mieszka?cy jednej z warszawskich dzielnic opracowali ?mieciow? Map? Targówka. Aktywi?ci zaznaczyli na niej ponad 15 miejsc, gdzie, zgodnie z ich opini?, nale?y posprz?ta?. Ka?dy z mieszka?ców móg? powiadomi? o nielegalnym wysypisku. Jego lokalizacja by?a natychmiastowo dodawana na map?. Pomys? ten okaza? si? bardzo dobry, szczególnie, ?e zgodnie z komentarzami na stronie www.targowek.info niektóre wysypiska zosta?y usuni?te (z wi?kszo?ci? jednak nie zrobiono nic). 
 
Przypomn?, ?e miejsca, o których pisa?em wy?ej, zosta?y dodane na map? ponad rok temu. Przedstawiciele „Zielonego Frontu” wybieraj?c si? na Targówek, sprawdzili je. Cz??? wysypisk znikn??a, za? cz??? pozosta?a do dzi?, a gdzieniegdzie powsta?y kolejne.
 
Je?li chodzi o za?miecony obszar to nie jest on zazwyczaj du?y. Warto podkre?li? fakt, ?e ?mieci w niektórych miejscach le?? tu? obok ruchliwych dróg. Jesieni? najcz??ciej je zauwa?amy, poniewa? nie s? one przykryte pokryw? ?niegu czy te? bujnie rosn?c? traw?. 
 
Czasem ?mieci „chowa si?” za p?otem jak chocia?by na rogu ulic ?w. Wincentego i Obwodowej. Zgodnie z napisem na tablicy informacyjnej, teren ten nale?y do Zak?adu Gospodarowania Nieruchomo?ciami w Dzielnicy Targówek. Natomiast zgodnie z drug? tabliczk? jest to teren budowy. Ogrodzenie stoi ju? ponad rok, przez ten czas nie zauwa?ono ?adnych zmian, poza oczywi?cie stale rosn?c? gór? ?mieci… 
 
Id?c do ko?ca ulicy Obwodowej, dochodzimy do murów cmentarza. Tu kolejne wysypisko: worki ze ?mieciami, ruiny starych budynków oraz co zaskakuj?ce – po?amane nagrobki. Jest ich du?o i wygl?da na to, ?e zosta?y one specjalnie przez kogo? przerzucone przez p?ot. Id?c wzd?u? cmentarza po jednej stronie mo?na napotka? serwis samochodowy, za? po drugiej stert? zu?ytych opon oraz starych cz??ci aut. Paradoksalne jest to, ?e przy ?mieciach stoi tabliczka z napisem: „?mieci wynosimy tylko do kontenerów”. 
 
Reasumuj?c, dzikich wysypisk ?mieci okaza?o si? by? wi?cej ni? tych, które uwzgl?dniono na mapie i posprz?tano. Nie s? to du?e wysypiska i rzecz jasna, ?e nie da si? skontrolowa? ka?dego z nich. Jednak w tym przypadku mamy map?, gdzie podano dok?adny adres i umieszczono zdj?cia wysypisk z krótkimi opisami. Rodzi si? wi?c pytanie: czy w ci?gu roku nie by?o okazji, by podj?? jak?kolwiek interwencj??
 
Ostatnio w Polsce odby?y si? wybory samorz?dowe. S?dzimy, ?e nale?y zapyta? nowy sk?ad rady dzielnicy, czy co? im wiadomo na temat istnienia tej mapy.
 
„Rozumiemy, ?e skontrolowanie ka?dego nielegalnego wysypiska w mie?cie jest bardzo trudnym przedsi?wzi?ciem. Jednak, kiedy inicjatywa idzie od do?u – nie mo?na nie zareagowa?. Wszystko, co nale?y zrobi?, to przyjecha? w dane miejsce zaznaczone na mapie i posprz?ta? je. Przez ca?y rok tego nie zrobiono, a mo?e po prostu nie chciano zauwa?y? problemu? Do Urz?du Dzielnicy Targówek kierujemy wiec pro?b? zbadania sytuacji, ukarania winnych i w ko?cu podj?cia dzia?ania likwidacji tych dzikich wysypisk ?mieci” – mówi Alexey Kowtun, koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji „Zielony Front”.
 

Tagi: , ,

Opublikowano: 25 listopad 2014