Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane

Wysypisko ?mieci pod Barczewem b?dzie zlikwidowane

 We wrze?niu „Zielony Front” odkry? w pobli?u Olsztyna du?e nielegalne wysypisko odpadów g?ównie zu?ytych cz??ci samochodowych. Przypomnimy, ?e ono jest tak du?e, ?e mo?na je zobaczy? na zdj?ciach satelitarnych. Wtedy przedstawiciel naszej fundacji zwróci? si? do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska oraz do Urz?du Miasta i Gminy Barczewo z pro?b? o odpowiedne dzia?ania w celu likwidacji wysypiska oraz ukarania winnych.

 

W ko?cu otrzymali?my krótk?, lecz daj?c? nadziej? odpowied?. Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Olsztynie informuje, i? „Burmistrz Barczewa dzia?aj?c na podstawie art. 26 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nakaza? posiadaczowi odpadów ich usuni?cie z miejsca nieprzeznaczonego do sk?adowania lub magazynowania w okre?lonym terminie”.

 

W celu otrzymania dodatkowej informacji „Zielony Front” skontaktowa? si? z inspektorem WIO?u w Olsztynie Cezarem Markiewiczem. „Decyzj? o usuni?ciu nielegalnego wysypiska podj?to w Urz?dzie Gminy Barczew. Ze wszelkimi szczegó?ami w tej sprawie nale?y zwraca? si? tam. Co dotyczy bezpo?rednio kompetencji inspektoratu, czyli wp?ywu na ?rodowisko, to nie ma ?adnych podstaw mówi? o powa?nym ska?eniu. Ziemia nie jest ska?ona olejami, rzeki lub jeziora w pobli?u nie ma”, - wyt?umaczy? Markiewicz. Inspektor równie? podzi?kowa? naszej fundacji za zaj?cie si? t? spraw?.

 

W Urz?dzie Gminy Barczewo potwierdzili, ?e tak? decyzj? podj?to, lecz spraw? prowadzi Stra? Miejska. Nic wi?cej doda? nie mogli.

 

Ju? samo podj?cie decyzji nie mo?e nie cieszy?. Nie oznacza to jednak, ?e w najbli?szym czasie teren zostanie oczyszczony. W ostatnich latach w Polsce jest du?o takich przyk?adów. W zwi?zku z powy?szym „Zielony Front” zamierza w niedalekiej przysz?o?ci odwiedzi? miejsce gromadzenia odpadów by sprawdzi? zmiany.

 

„Nie zamierzamy pozostawi? t? spraw?, zw?aszcza, ?e do ko?ca jeszcze chyba daleko. Wys?ali?my zapytanie do Stra?y Miejskiej w Barczewo z pro?b? o wyja?nienie, kto jest odpowiedzialny za wysypisko i jaka kara go czeka”, - komentuje otrzyman? odpowied? Alexey Kowtun, koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji "Zielony Front" w Polsce. Przypomnijmy, ?e podczas poprzedniego wyjazdu przedstawiciele naszej fundacji prawdopodobnie znale?li osob? odpowiedzialn? za wysypisko odpadów.

Tagi: , ,

Opublikowano: 18 listopad 2014