Odpowied? Wojew?dzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska odno?nie sytuacji w miejscowo?ci Granica (WIDEO)

 Pod koniec wrze?nia Zielony Front odwiedzi? miejscowo?? Granica niedaleko Wroc?awia, gdzie odby? si? konflikt mi?dzy mieszka?cami a spó?k? „Kopernikus”. Przyczyn? konfliktu sta? si? fetor z odpadów pozostaj?cych po obieraniu cebuli. Ju? otrzymali?my odpowied? z Urz?du Miasta w Strzegomiu odno?nie mo?liwych sposobów rozwi?zania zaistnia?ej sytuacji. Kilka dni temu dostali?my odpowied? z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska. Nale?y przyzna?, ?e na postawione przez nas pytania otrzymali?my pe?ne oraz  satysfakcjonuj?ce odpowiedzi.Z odpowiedzi na pytanie czy zosta?y przekroczone przepisy o ochronie ?rodowiska ze strony Kopernikus Sp. z o.o. wynika, ?e Przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu kontrole nie wykaza?y negatywnego oddzia?ywania na ?rodowisko w odniesieniu do uci??liwo?ci zapachowych pochodz?cych z wytwarzanych odpadów z obierania cebuli. Prowadzona przez w/w przedsi?biorc? gospodarka odpadami cebuli, ze wzgl?du na przyj?ty sposób magazynowania odpadów z obierania cebuli - w ocenie mieszka?ców wsi Granica mo?e powodowa? wyst?powanie uci??liwo?ci zapachowych. Stopie? tych uci??liwo?ci uzale?niony jest od sposobu i ilo?ci magazynowanych odpadów, czasokresu ich magazynowania oraz od panuj?cych warunków atmosferycznych wp?ywaj?cych na rozk?ad odpadów cebuli. Odpady obecnie magazynowane s? w otwartych silosach przez okres, kiedy brak jest mo?liwo?ci przekazywania ich osobom fizycznym do wykorzystania do ulepszania gleby, tj. przez okres wegetacji ro?lin i okres zimowy. Powy?sza sytuacja przyczynia si? do rozk?adu odpadów cebuli w trakcie zachodz?cych procesów gnicia, podczas których emitowane s? substancje z?owonne o bardzo niskich progach wyczuwalno?ci, zawieraj?ce zwi?zki siarkowe. Wskaza? tu nale?y, ?e przepisy ustawy o odpadach nie odnosz? si? do ilo?ci magazynowanych odpadów, ani te? do cz?stotliwo?ci ich usuwania z miejsca magazynowania. W zwi?zku z tym nie wyst?puj? podstawy do stwierdzenia narusze? przepisów okre?laj?cych zasady gospodarowania odpadami. Szczegó?owe wymagania dla magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów nie zosta?y dotychczas okre?lone w rozporz?dzeniach wykonawczych do ustawy o odpadach. Dodatkowo nale?y podkre?li?, ?e krajowe prawodawstwo nie normuje uci??liwo?ci odorowych.

 

Co dotyczy wyst?powania przekroczenia najwy?szych dopuszczalnych st??e? lub nat??e? czynników szkodliwych dla zdrowia mieszka?ców miejscowo?ci Granica to i tu nie mo?na da? jednoznaczn? odpowied?. Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu prowadzi monitoring powietrza, na zasadach okre?lonych w rozporz?dzeniach Ministra ?rodowiska. Dopuszczalne warto?ci st??e? zanieczyszcze? badanych ze wzgl?du na ochron? zdrowia ludzi podane s? w rozporz?dzeniu Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Normowane s? jedynie nieliczne substancje, wspólne w ca?ej Unii Europejskiej, takie jak ditlenki siarki i azotu, py?y, CO, niektóre metale i w?glowodory aromatyczne w py?ach. Nie ma mo?liwo?ci badania w ramach monitoringu lotnych substancji wydzielanych przez cebul?, poniewa? s? one nienormowane, nie ma wi?c mo?liwo?ci porównania danych pomiarowych z poziomem dopuszczalnym.

 

Z wy?ej ww. faktów wynika, ?e w obecnym stanie prawnym wynikaj?cym z ustawy o odpadach istnieje mo?liwo?? wstrzymania dzia?alno?ci posiadacza odpadów tylko w przypadku zagro?enia dla ?rodowiska, ?ycia lub zdrowia ludzi. Na obecnym etapie brak jest dowodów wskazuj?cych na takie zagro?enia.

 

„Nale?y przyzna?, ?e otrzymana odpowied? jest pe?na i satysfakcjonuj?ca. Rzeczywi?cie z prawnego punktu widzenia przekrocze? nie ma. Jednak problem wci?? jest. Jedyne co pozostaje to szuka? rozwi?zania konfliktu przy okr?g?ym stole. Urz?d miasta poinformowa? nas, ?e podejmuje dzia?ania w?a?nie w tym kierunku”, - komentuje otrzyman? odpowied? Alexey Kowtun, koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji „Zielony Front” w Polsce.

 

  • gr-1
  • gr-2

Tagi: , , , , ,

Opublikowano: 30 październik 2014