Czy zniknie fetor nad Granic??

Czy zniknie fetor nad Granic??

 Pod koniec sierpnia przedstawiciele europejskiego oddzia?u Fundacji «Zielony Front» odwiedzili ma?? miejscowo?? Granica, le??c? niedaleko Niemiec. Mieszka?cy wsi skar?yli si?, ?e znajduj?ca si? tu spó?ka Kopernikus, zajmuj?ca si? obieraniem cebuli oraz sprzeda?? jej do Niemiec zatruwa im ?ycie w prostym znaczeniu tego s?owa.

 
Bior?c pod uwag? informacj? uzyskan? od mediów oraz na postawie rozmów z mieszka?cami podj?li?my decyzj? o wys?aniu zapytania do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w ?widnicy o mo?liwym przekroczeniu najwy?szych dopuszczalnych st??e? czynników szkodliwych dla zdrowia mieszka?ców miejscowo?ci Granica. Jednocze?nie do Urz?du Miasta w Strzegomiu skierowali?my pro?b? o zorganizowanie okr?g?ego sto?u z udzia?em wszystkich zainteresowanych stron konfliktu oraz z udzia?em publiczno?ci w celu opracowania planu uregulowania zaistnia?ej sytuacji.
 
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, ?e «Wp?yw zak?adów na ?rodowisko nadzoruje Inspekcja Ochrony ?rodowiska i w kompetencjach tej instytucji jest przedmiotowa ocena oraz ewentualne egzekwowanie usuni?cia lub ograniczenia czynników szkodliwych».
 
W odpowiedzi Urz?du Miasta w Strzegomiu mówi si?, ?e gmina zorganizowa?a kilka spotka? maj?cych na celu rozwi?zanie istniej?cych problemów, wynikiem czego by?y pewne ustalenia, które powinny za?egna? konflikt. W chwili obecnej czeka si? na finalizacj? tych przedsi?wzi??. Jednocze?nie nasz? fundacj? zapewniono, ?e zostaniemy poinformowani o terminie nast?pnego spotkania z mieszka?cami Granicy i przedstawicielami Spó?ki.
 
Zielony Front kontynuuje ?ledzenie  rozwoju sytuacji oraz na pewno odwiedzi spotkanie stron. «Jeste?my zainteresowani w jak najszybszym rozwi?zaniu sporu oraz je?li b?dzie taka potrzeba jeste?my gotowi wyst?pi? jako po?rednik mi?dzy stronami konfliktu, poniewa? podobne do?wiadczenie ju? mamy», - opowiada Alexey Kowtun, Koordynator projektów ochrony ?rodowiska Fundacji «Zielony Front» w Polsce.
 

Tagi: , , ,

Opublikowano: 08 październik 2014