ASF na terenie Republiki Bia?oru?

ASF na terenie Republiki Bia?oru?

W po?owie sierpnia 2014 roku Fundacja „Zielony Front” zwróci?a si? z zapytaniem do Departamentu Bezpiecze?stwa ?ywno?ci i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i ?ywno?ci Republiki Bia?oru? z pro?b? o wyja?nienie sytuacji z afryka?skim pomorem ?wi? w Bia?orusi. Mi?dzy innymi przedstawicieli fundacji interesowa?y odpowiedzi na pytania odno?nie wyst?pienia przypadków ASF na terenie Bia?orusi, dzia?a? podj?tych w zwi?zku z wyst?pieniem ASF u dzików na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przy granicy polsko-bia?oruskiej oraz odno?nie wspó?pracy z organami do spraw weterynarii pa?stw s?siednich. 

 
Z dwóch stron otrzymanej odpowiedzi wynika, ?e „w 2014 roku Departament Bezpiecze?stwa ?ywno?ci i Weterynarii nie rejestrowa? przypadków wyst?pienia ASF na terenie Republiki Bia?oru?”. By? mo?e jest to g?ówna i najwa?niejsza rzecz, któr? mo?na wywnioskowa? z listu. Równie? do?? szczegó?owo opisana zosta?a mi?dzynarodowa wspó?praca w celu zwalczania ASF. Jednak do dnia dzisiejszego ca?o?? wspó?pracy polega jedynie na wzajemnych spotkaniach szefów organów do spraw weterynarii.
 
Spo?ród aktywnych dzia?a? nale?y wymieni? „realizacj? czynno?ci w celu zmniejszenia liczby populacji dzików oraz ich aktywno?ci migracyjnej na terenach przygranicznych z pa?stwami gdzie wykryto ASF”. W tym przypadku chodzi o odstrza? dzików. Ko?a ?owieckie dostaj? za odstrza? zwierz?t rekompensaty oko?o 100 USD, z których 30 USD otrzymuje bezpo?rednio my?liwy.
 
Z odpowiedzi mo?na wywnioskowa?, ?e sytuacja z ASF na Bia?orusi jest stabilna oraz pozostaje pod kontrol?.
Bior?c pod uwag? w.w. fakty Zielony Front interesuje czy bia?oruski resort posiada mapy ze szlakami migracji dzików na terenach przygranicznych gdzie wykryto wyst?pienie ASF oraz czy kwestia migracji dzików zosta?a omówiona podczas spotkania polsko-bia?oruskiej grupy roboczej do spraw weterynarii w dniu 29 sierpnia 2014 r. w Bia?ymstoku. Czy te dzia?ania s? wystarczaj?ce, aby zapobiec przenikni?ciu zaka?onych zwierz?t na teren Bia?orusi?
Jednocze?nie, je?li sytuacja z ASF na Bia?orusi jest stabilna, powstaje pytanie: czemu w?adze nie chc? zlikwidowa? obszarów obj?tych ograniczeniami lub zmniejszy? ich rozmiary. W?a?nie tego domagaj? si? w gospodarstwach rejonu bereskiego w obwodzie brzeskim.
 
Zielony Front skontaktowa? si? z Aleksandrem Oliferem, jednym z rolników,  który domaga si? likwidacji pi?ciokilometrowych pasów ogranicze? naoko?o du?ych pa?stwowych chlewni. Ju? kilka razy zwraca? si? do w?adz z tym pytaniem. „Nikt nie chce odpowiada?. W?adze samorz?dowe mówi?, ?e wys?a?y zapytanie do obwodowego komitetu wykonawczego czy mo?liwe jest zmniejszenie tych stref. Jednak ?adnej odpowiedzi nie ma. W ko?cu mamy sytuacj?, ?e wszyscy s? zadowoleni. Je?li ludzie nie protestuj?, oznacza to, ze ich wszystko zadawala oraz nikt nie b?dzie m?czy? si? z tymi strefami”
 
Mo?liwo?ci by co? zmieni? s? minimalne. „Rzecz jasna, ?e na zwyk?ych ludzi znowu nikt nie b?dzie zwraca? uwagi. Przede wszystkim chodzi o interes pa?stwa” – dodaje rolnik.
 
 

Tagi: , ,

Opublikowano: 02 październik 2014