O organizacji

 

Nasza historia rozpocz??a si? w 2007 roku w Rosji. Od tego czasu przeszli?my drog? od jednej z wielu spo?ecznych organizacji ekologicznych do wyj?tkowej w swoim rodzaju wspólnoty, maj?cej realny wp?yw na polityk? ekologiczn?. Cele naszej dzia?alno?ci s? w zasadzie takie same jak w przypadku wielu innych organizacji ekologicznych, natomiast tym co istotnie nas wyró?nia s? metody i efektywno?? realizacji tych celów.

 

Jeste?my organizacj? nastawion? na praktyczne dzia?ania, które realizujemy poprzez precyzyjne formu?owane zada? i stworzenie konkretnego planu dzia?ania, co pozwala nam osi?g?? realny i pozytywny rezultat.  Swoj? dzia?alno?? opieramy przede wszystkim na poparciu osób z aktywn? pozycj? ?yciow?, staramy si? nawi?za? efektywny i konstruktywny dialog z organami w?adzy pa?stwowej, zajmuj?cymi si? monitoringiem i kontrol?,  d??ymy równie? do tego, aby by? wiarygodnym partnerem dla ?rodków masowego przekazu.

 

Mamy na swoim koncie setki rozstrzygni?tych wniosków, opracowali?my metody dzia?ania w wielu obszarach, monitorujemy sytuacj? w wielu regionach Rosji, mamy równie? do?wiadczenie na arenie mi?dzynarodowej. Ekologia w rolnictwie i gospodarce zasobami naturalnymi, zanieczyszczenie obiektów wodnych i atmosfery, nieprawid?owo?ci podczas pracy z odpadami przemys?owymi i komunalnymi, nielegalny wyr?b lasu – w ka?dej z tych dziedzin zebrali?my znacz?ce do?wiadczenie, które pozwala nam sprosta? najtrudniejszym wyzwaniom.

 

Jeste?my otwarci na wspó?prac? i gotowi do?o?y? wszelkich stara?, aby zadba? o przestrzeganie przepisów o ochronie ?rodowiska oraz zagwarantowa? prawo ka?dego cz?owieka do ?ycia w korzystnym dla zdrowia otoczeniu. Zapewniamy równie? wsparcie informacyjne dla projektów przyjaznych ?rodowisku.