?yj i daj ?y? innym
, Polska
?yj i daj ?y? innym
Zaskakuj?ce jest r?wnie? to, ?e ?aden z napotkanych przez nas przechodni?w nie s?ysza? absolutnie nic o wysypisku…
Cebulowy fetor nad Granic? (WIDEO)
, Polska
Smr?d gnij?cej cebuli zatruwa ?ycie codzienne mieszka?c?w ma?ej miejscowo?ci – Granicy. ?r?d?em problemu jest sp??ka wywo??ca obran? cebul? do Niemiec, a pozosta?e odpady produkcji sk?aduje w silosach
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
, Polska
Kto i kiedy zajmie si? wysypiskiem niebezpiecznych odpad?w w Szopienicach
Jakie? dwa miesi?cy temu w polskich mediach ukaza?a si? informacja o bombie ekologicznej w Szopienicach. W reporta?u jednego z g??wnych kana??w krajowych m?wiono o wysypisku niebezpiecznych odpad?w na terenie Huty Metali Nie?elaznych, mi?dzy innymi 200 ty?. ton mieszanki substancji ropopochodnych i mia?u w?g?owego.
Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
, Rosja
Organy pa?stwowe nie potwierdzi?y faktu gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w czerwcu bie??cego roku
Kaliningradzki regionalny oddzia? Fundacji „Zielony Front” otrzyma? od Ministerstwa Rolnictwa obwodu kaliningradzkiego oraz Rosyjskiego Rejonowego Urz?du do spraw Nadzoru nad Rolnictwem odpowiedzi w sprawie zastosowania preparat?w chemicznych przy obr?bce p?l, b?d?cego przyczyn? gini?cia pszcz?? w rejonie s?awskim obwodu Kaliningradzkiego